ابتدا باید از مخاطبین وبلاگ بابت تغییر عکس های وب عذر خواهی کنم !سه تن از مخاطبین به بنده تذکر دادند که عکس های وب مناسب نیستند!!!

افاضات اشخاص شخیص:

1-نفر اول یک خانم بوده ،ایشون فرمودند تصایر شما مروج بدحجابی و............است و از نظر اخلاقی مناسب نیستند(نقل به مضمون)
2-نفر دوم یه آقا بودند !!!ایشون با عکس ها مشکلی نداشتند!!!بیان داشتند اشخاص عکس ها بیشتر شبیه زنان مدلینگ هستند و به همین دلیل نوع عکس ها با نوع محتوانه شاعرانه  همخوانی ندارند(نقل به مضمون)
3-نفر سوم که از همه مهمتر بود !!این مطلب رو برام ارسال کرده""وبلاگت پر از تصاویر بی اخلاقیه و زیبنده مسلمان نیست""(عین مطلب رو منعکس کردم)که بیشتر شبیه تهدید بود تا توصیه!!تا جایی که بیم فیلتر وبلاگ می رفت!بهرحال تغییر صورت گرفت !با شخص اول و دوم مشکلی ندارم،چون بی پرده و بدون مخفی کاری نظرشون رو بیان کردند،اما نفر سوم روش جالبی به کار نبرد می توانست خیلی روشن و شفاف انتقاد کند . دوست دارم خودش را به من معرفی کند . تا بیشتر با هم گپ بزنیم
تصاویر رو تا حد امکان تغییر دادم که عمدتا تصاویر همخوانی سابق با متن رو ندارد!چه کنم آرزو ها بس فراوان و محدویت ها بس فراوان تر .
به توصیه (شما بخوانید دستور) شخص اول،سرکار خانم ناشناس،(که شخصی کله گنده و ذی نفوذ به نظر می آمد) تا حد امکان از تصاویر واقعی پرهیز و تصاویر فانتزی و نقاشی آنهم تا حد امکان با حجاب  را مد نظر !قرار دادم که یافتن این نوع عکس ها از یافتن سوزن در انبار کاه جانکاه تر است!!
شاید تنها عکسی دربرگیرنده نظر  هر سه بزرگوار  می باشد همین عکس فوق می باشد، باشد که مقبول بیفتد!

العبد  Va hid