حرفهایت شنیدنیست :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من رفتم معلوم نیست کی برگردم کسی به جز ..... تو حال دلم رو نمی دونه خداحافظ