لمس کن.......... ناشناس


لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم


تا بخوانی و بفهمی چقدرجایت خالیست . . .


تا بدانی نبودنت آزارم می دهد . . .


لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان . . .


که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد


لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار . . .


لمس کن لحظه هایم را

. . .

تویی که نمیدانی من که هستم٬


لمس کن این با تو نبودن ها را


لمس کن . . .ناشناس

۸۰ نظر

سیل اشکها!!!تو رفتی، سیل اشکها ،کشتی ماتم زده را با خود برد


به دیاری که شود عشق تو را ،از یاد برد


من دلم بی تو شکست ،غرق غمم


تو کجایی که ببینی ،رفتنت جان  مرا  درخاک برد!!


از طرف خودم

۱۱۵ نظر

بهانه نداشته هایم!!!


به بهانه  نداشته هایم،قلبم را  ترک کرد


تا به بهای نداشتنش ، قلبم  تَرَک بردارد


از طرف خودم

۹۶ نظر

نیست ولی هست!!!


هست ولی نیست آنکه دلم با او نیست


نیست ولی هست آنکه دلم با او هست


از طرف خودم

۵۷ نظر