ما حتی خر هم نیستیم!! :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من رفتم معلوم نیست کی برگردم ببخشید بابت اینکه ناراحتتون کردم بابت خطاهام و.... کلی مشکلات دارم روز به روز داره بیشتر میشه خداحافظ