غمگین ترین آدمی که میتونی پیدا بکنی منم! :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من آمدم که روزی بروم کاش دنیا اینهمه نامهربان نبود !!!