با چه صدایی فریاد زنم تو را ! موزیک! بعدا نوشت!! :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من آمدم که روزی بروم کاش دنیا اینهمه نامهربان نبود !!!