با چه صدایی فریاد زنم تو را ! موزیک! بعدا نوشت!! :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من رفتم معلوم نیست کی برگردم ببخشید بابت اینکه ناراحتتون کردم بابت خطاهام و.... کلی مشکلات دارم روز به روز داره بیشتر میشه خداحافظ