خیلی وقته رفته ولی بر نگشته! موزیک :: پیـــــــــــــــــــــــــــــــــتِک
من آمدم که روزی بروم کاش دنیا اینهمه نامهربان نبود !!!