لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم


تا بخوانی و بفهمی چقدرجایت خالیست . . .


تا بدانی نبودنت آزارم می دهد . . .


لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان . . .


که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد


لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار . . .


لمس کن لحظه هایم را

. . .

تویی که نمیدانی من که هستم٬


لمس کن این با تو نبودن ها را


لمس کن . . .ناشناس