هست ولی نیست آنکه دلم با او نیست


نیست ولی هست آنکه دلم با او هست


از طرف خودم