من هم امدم و من هم خواهم رفت کاش دنیا اینهمه نامهربان نبود !!!