واژه ای برای سرودنت نیافته ام

 

 آخر واژه ها هم با دیدنت خودشان را گم کرده اند!

 

   

از طرف خودم