چه بی احساس پر احساس آخرین دیداراز کنارت عبور کردم


نگاه نکردن من تاوان خوشبختی توست


حسرت دیدارت به جان ماند تا تو دل نبندی و بگریزی


آری ،من ناجوانمردانه در حق تو جوانمردی کردم


 فقط بگریز که دگر جوانمرد ،جوانمرگ نشود !

 

 

از طرف خودم