غم مردم این سرزمین مرا کشت!!

چقدر رنج و بدبختی در چهره های این بچه های معصوم است!لعنت به تبعیض و بی عدالتی !!

۲۷ نظر

دنیامی! موزیک
نگاهم کن!! 

۲۹ نظر

تنها همیشه تنهاست!! موزیک!!


او نیست!!

۲۳ نظر

از ترانه برای ترانه! موزیک!همین!!

۳۶ نظر